Untitled

SZERETETTEL, JANE

dokumentumfilm (26’37”)

A pesti alsó rakpart Lánchíd és Erzsébet híd közötti szakaszán Jane Haining nevét viseli.

2014-ben A Szeretettel, Jane c. film DVD-jéhez dokumentumokat tartalmazó kiadvány is készült oktatási célra  itt tölthető le

KI VOLT JANE HAINING?

A skóciai Dunscore faluból származó Miss Haining 1932-ben jött Budapestre a Skót Misszió Vörösmarty utcai leányiskolájába nevelőnőnek. A második világháború kitörésekor visszarendelték Skóciába, de ő inkább saját felelősségére maradt, hogy a rábízott, javarészt zsidó lányoknak az egyre nehezedő körülmények között továbbra is gondját viselje.

A német megszállást követően a Gestapo letartóztatta és végül Auschwitzba került. Utolsó életjele egy 1944. júliusi keltezésű levelezőlap, melyet barátnőjének, az iskola nyugalmazott igazgatójának küldött.

EMBERMENTŐ ÉS ÁLDOZAT:

1997-ben a Jad Vasem intézet a Világ Igaza címmel adózott Jane Haining emlékének, 2010-ben az angol kormány poszthumusz a Holokauszt Brit hőse címmel tüntette ki..

Jane Haining, az igaz keresztyén ember alakját hagyatékból nemrég előkerült levelek és fotók, különféle levéltári dokumentumok és a megszólaló hajdani növendékei, egyházi személyek és kutatók segítségével idézi fel a budapesti és skóciai helyszíneken forgatott film.

És mit keresnek a skótok Budapesten? – Röviden a reformkorba visszanyúló előzmények is kiderülnek

Azóta:

(2017. október 25. Jane Haining élete kiállítás nyílt a Holokauszt Emlékközpontban)

A Rostás Jenőné Berényi Ágnessel készült teljes életútinterjú az Újpesti Helytörténeti Értesítő 2019/1. számában olvasható.

pRÉM mARGIT

Rojkó Annamária  szerkesztő-újságíró először csak egyetlen cikket tervezett írni a budapesti Skót Iskola egykori igazgatónőjéről, de végül a  családi hagyatékban megőrzött dokumentumok alapján 13 részes, több évig tartó cikksorozat kerekedett belőle az Újpesti Helytörténeti Értesítőben, „Prém Margit, az adományozó” főcímmel.

Az egyes lapszámok  elérhetők Újpest honlapján 2016.március ( XXII évf, 1 .szám) – 2019. március (XXVI. évf. 1 szám)

Prém Margit emléktábláját egykori otthonának (1047 Bp. Attila utca 118.) falán, az Újpest-Újvárosi Református Egyházközség épületén 2017. augusztus 26-án avatták.

Prém Margit missziója

Újpest Önkormányzattának támogatásával – a korábbi cikksorozat anyagát jócskán kibővítve – a szerző hiánypótló monográfiát készített a Skót Iskola igazgatónőjéről. A kötet 2019-ben jelent meg a Kossuth Kiadó gondozásában.

WITH LOVE, JANE

documentary film (26’37”) 

The Danube quay in Pest between Chain Bridge and Erzsébet Bridge bears the name of Jane Haining.

WHO WAS JANE HAINING?

Miss Haining, native of the village of Dunscore in Scotland, arrived in Budapest in 1932 to fill the post of matron of the Girls’ Home at the Scottish Mission School in Vörösmarty Street. At the outburst of the Second World War she was ordered back to Scotland but she chose to stay on her own responsibility so that she can tend to the mostly Jewish pupils in her care among the more and more grim circumstances.

Following the German Occupation she was arrested by the Gestapo and eventually taken to Auschwitz. Her last sign of life was a postcard dated July 1944 sent to her friend, the retired director of the Scottish Mission School

RESCUER AND VICTIM:

In 1997 the Jad Vashem Institue recognized Jane Haining as Righteous Among the Nations, in 2010 the British Government awarded her the British Hero of Holocaust medal.

The portrait of Jane Haining, the truly Christian person is depicted in the documentary filmed in Budapest and Scotland, with the help of letters and photos recently found in bequest, various documents from archives, and interviews with former pupils, Church officials and researchers.

And how come we have the Scottish Mission in Budapest? Briefly the historical roots drawing back to the Age of Reforms are revealed.

És mit keresnek a skótok Budapesten? – Röviden a reformkorba visszanyúló előzmények is kiderülnek

IKON Stúdió Egyesület 2014 - 2024

Terézváros Önkormányzata támogatásával

Az Újpest-Újvárosi Református Egyházközség tagjai gyakran találkozhatnak Prém Margit nevével, hiszen a hívek – több mint 70 évvel ezelőtt – az Attila utcai gyülekezeti teremben elhelyezett márványtáblával emlékeztek meg róla és szüleiről.

Érdeme, amelyért nevét kőbe vésték, nem más, mint hogy újpesti házát végrendeletében a református egyházra hagyta. Az Attila utca 118. (korábbi számozás szerint 90.) szám alatti házat – dr. Gyökössy Endre lelkipásztor irányításával – a gyülekezet tagjai, köztük Prém Margit sógora, Fröhlich Ferenc, az Újpest-Újvárosi Református Egyházközség főgondnoka, valamint unokaöccse, Bánóczy Ferenc építész alakították lakóházból egyházi épületté.

Prém Margit egész pályáján a református Skót Misszió jelmondatának szellemében cselekedett. „How to do good? – Hogyan tegyünk jót?” – így szól a közösségi gondolat, amelyet élete végéig magáénak vallott. Nemcsak az újpestieknek adományozott, hanem szeretetével, emberségével az embertelenség éveiben nagyon sok budapesti és vidéki gyereknek nyújtott menedéket. Pályájának csúcsán, az 1940-es években a református Skót Misszió Vörösmarty utcai polgári iskolájának igazgatójaként zsidó diáklányok százait vette fel, hogy iskolájának falai között megóvja őket a kirekesztéstől és bántalmazástól.

Humanizmusa, erkölcsi tartása, segítőkészsége és derűje Prém Margitot nem csupán pedagógusi pályáján, hanem egész életútján elkísérte. Iskoláját, tantestületét rendkívüli képességekkel vezette egy olyan történelmi korban, amikor a gyerekek csupán a származásuk miatt is életveszélybe kerülhettek. Ő maga Újpesten nőtt fel, ott járt iskolába, és miután elkerült a városból, azt követően is rendszeresen tartotta a kapcsolatot a helyi egyletekkel, alapítványokkal, és számos teendője mellett látogatta az Újpesti Szegény Gyermekkórház kis betegeit.

E kötet Prém Margit pályaképét rajzolja meg.